Maliye Politikası Nedir?

Maliye Politikası Nedir?

Maliye Politikasını kim belirler

Bir ülkede bulunan kamu mali(parasal) yönetiminin ekonomik amaçlarını ve sosyal amaçlarını gerçekleştirmek amacı ile mali(parasal) araçları kullanarak uygulanan politikaya Maliye Politikası denir. Maliye politikası kavramı, özellikle 1929 senesinde ortaya çıkan ekonomik buhran sonrasında uygulanan bir politikadır ve maliye politikası kavramı, keynesyen iktisat modelini savunur. 1929 senesinde ortaya çıkan ekonomik buhran öncesinde klasik iktisat modelini savunan bir politika uygulanmaktaydı.

Maliye Politikasının Temel Ekonomik Amaçları Nelerdir?

Maliye politikasının temel ekonomik amaçları, kendi içerisinde 10 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Ekonomik istikrarı sağlamak, maliye politikasının temel ekonomik amaçları arasında yer alır.

2)Fiyat istikrarı sağlamak, maliye politikasının temel ekonomik amaçları arasında yer alır.

3)Tam istihdamı sağlamak, maliye politikasının temel ekonomik amaçları arasında yer alır.

4)Ekonomik kalkınmayı sağlamak, maliye politikasının temel ekonomik amaçları arasında yer alır.

5)Ekonomik büyümeyi sağlamak, maliye politikasının temel ekonomik amaçları arasında yer alır.

6)Ödemeler bilançosu dengesini kurmak, maliye politikasının temel ekonomik amaçları arasında yer alır.

7)Dış ticaret açıklarını kapatmak, maliye politikasının temel ekonomik amaçları arasında yer alır.

8)Cari işlem açıklarını kapatmak, maliye politikasının temel ekonomik amaçları arasında yer alır.

9)Kaynakları etkin bir şekilde kullanmak, maliye politikasının temel ekonomik amaçları arasında yer alır.

10)Gelir dağılımında adaleti sağlamak, maliye politikasının temel ekonomik amaçları arasında yer alır.

Maliye Politikasının Temel Araçları Nelerdir?

Maliye politikasının temel araçları, kendi içerisinde 6 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Kamu harcamaları, maliye politikasının temel araçları arasında yer alır.

2)Vergiler, maliye politikasının temel araçları arasında yer alır.

3)Borçlanma, maliye politikasının temel araçları arasında yer alır.

4)Borç yönetimi, maliye politikasının temel araçları arasında yer alır.

5)Bütçe, maliye politikasının temel araçları arasında yer alır.

6)Gelirler politikası, maliye politikasının temel araçları arasında yer alır.

Kamu Harcamaları Nedir?

Devletlerin, toplumun tüm kesiminin ekonomik ihtiyaçlarını ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yapmış oldukları tüm harcamalara Kamu Harcamaları denir. Adalet hizmeti harcamaları, savunma hizmeti harcamaları, diplomasi hizmeti harcamaları ve asayiş hizmeti harcamaları gibi harcamalar, kamu harcamalarına örnek teşkil eder.

Sitemizde daha önce yazdığımız Nasıl Banka Avukatı Olunur ? makalemizi de okuyabilirsiniz.

Kamu Harcamalarının Temel Özellikleri Nelerdir?

Kamu harcamalarının temel özellikleri, kendi içerisinde 6 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Kamu harcamalarının kamu gelirlerinden çok daha önce belirlenmesi, kamu harcamalarının temel özellikleri arasında yer alır.

2)Kamu harcamalarının tam kamusal mallar üretmek amacı ile yapılması, kamu harcamalarının temel özellikleri arasında yer alır.

3)Kamu harcamalarının yarı kamusal mallar üretmek amacı ile yapılması, kamu harcamalarının temel özellikleri arasında yer alır.

4)Kamu harcamalarının ekonomik ihtiyaçları en üst düzeyde gerçekleştirmek amacı ile yapılması, kamu harcamalarının temel özellikleri arasında yer alır.

5)Kamu harcamalarının sosyal ihtiyaçları en üst düzeyde gerçekleştirmek amacı ile yapılması, kamu harcamalarının temel özellikleri arasında yer alır.

6)Kamu harcamalarının siyasi bir karar sonucunda belirlenmesi, kamu harcamalarının temel özellikleri arasında yer alır.

Vergiler Nedir?

Kamu hizmetlerinde harcanmak amacı ile devlet tarafından kanunların öngördüğü miktarda karşılıksız olarak toplanan paralara Vergiler denir.

Vergi Türleri Nelerdir?

Vergi türleri, kendi içerisinde 2 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Dolaylı Vergi

2)Dolaysız Vergi

1)Dolaylı Vergi Nedir?

Herhangi bir alışveriş sonucunda satın alınan mal ve hizmet üzerinden ödenen vergiye Dolaylı Vergi denir.

Dolaylı Vergi Türleri Nelerdir?

Dolaylı vergi türleri, kendi içerisinde 6 ana gruba ayrılır. Bunlar;

A)Katma Değer Vergisi(KDV)

B)Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)

C)Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi(BSMV)

D)Özel İletişim Vergisi(ÖİV)

E)Damga Vergisi

F)Gümrük Vergisi

 

 

A)Katma Değer Vergisi(KDV) Nedir?

Herhangi bir alışveriş sonucunda satın alınan mal ve hizmet üzerinden ödenen dolaylı vergi türüne Katma Değer Vergisi(KDV) denir. Katma Değer Vergisi(KDV), Türkiye de ilk kez 1985 senesinde yürürlüğe giren bir dolaylı vergi türüdür.

Katma Değer Vergisi(KDV)’nin Temel Özellikleri Nelerdir?

Katma Değer Vergisi(KDV)’nin temel özellikleri, kendi içerisinde 3 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Katma Değer Vergisi(KDV)’nin genel bir tüketim vergisi olması, Katma Değer Vergisi(KDV)’nin temel özellikleri arasında yer alır.

2)Katma Değer Vergisi(KDV)’nin birden fazla aşamaya sahip olan bir vergi olması, Katma Değer Vergisi(KDV)’nin temel özellikleri arasında yer alır.

3)Katma Değer Vergisi(KDV)’nin mali(Parasal) yönden en önemli vergilerden biri olması, Katma Değer Vergisi(KDV)’nin temel özellikleri arasında yer alır.

B)Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) Nedir?

Belli bir mal ve hizmet üzerinden belirli oranlarda ödenen dolaylı vergi türüne Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) denir. Özel Tüketim Vergisi(ÖTV), Türkiye de ilk kez 2002 senesinde yürürlüğe giren bir dolaylı vergi türüdür.

Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)’nin Temel Özellikleri Nelerdir?

Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)’nin temel özellikleri, kendi içerisinde 5 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)’nin kolay bir şekilde uygulanan bir sistem olması, Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)’nin temel özellikleri arasında yer alır.

2)Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)’nin sadece belirli malları kapsaması, Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)’nin temel özellikleri arasında yer alır.

3)Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)’nin mükelleflerinin sayıca az olması, Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)’nin temel özellikleri arasında yer alır.

4)Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)’nin tek aşamaya sahip olan bir vergi olması, Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)’nin temel özellikleri arasında yer alır.

5)Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)’nin etkin bir şekilde uygulanan bir sistem olması, Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)’nin temel özellikleri arasında yer alır.

C)Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi(BSMV) Nedir?

Bankaların kazandığı faiz üzerinden ve bankaların kazandığı ücret gelirleri üzerinden %5 oranında alınan dolaylı vergi türüne Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi(BSMV) denir. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi(BSMV), Türkiye de ilk kez 2008 senesinde yürürlüğe giren bir dolaylı vergi türüdür.

D)Özel İletişim Vergisi(ÖİV) Nedir?

Cep telefonu gibi elektronik cihazları kullanan kullanıcılar tarafından belirli oranlarda ödenen dolaylı vergi türüne Özel İletişim Vergisi(ÖİV) denir. Özel İletişim Vergisi(ÖİV), Türkiye de ilk kez 1999 senesinde yürürlüğe giren bir dolaylı vergi türüdür.

E)Damga Vergisi Nedir?

Taraflar arasında yapılan hukuki işlemleri ve resmi işlemleri belgeleyen kıymetli kağıtlardan alınan dolaylı vergi türüne Damga Vergisi denir. Damga Vergisi, Türkiye de ilk kez 2009 senesinde yürürlüğe giren bir dolaylı vergi türüdür.

F)Gümrük Vergisi Nedir?

Dış ticaret yapan ülkelerin ithal ettiği mallar ve hizmetler üzerinden aldığı dolaylı vergi türüne Gümrük Vergisi denir. Gümrük Vergisi, Türkiye de ilk kez 1996 senesinde yürürlüğe giren bir dolaylı vergi türüdür.

2)Dolaysız Vergi Nedir?

Gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin hem gelirleri üzerinden hem de servetleri üzerinden alınan vergiye Dolaysız Vergi denir.

Dolaysız Vergi Türleri Nelerdir?

Dolaysız vergi türleri, kendi içerisinde 5 ana gruba ayrılır. Bunlar;

A)Gelir Vergisi

B)Kurumlar Vergisi

C)Emlak Vergisi

D)Veraset ve İntikal Vergisi

E)Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV)

A)Gelir Vergisi Nedir?

Gerçek kişilerin bir takvim yılı içerisinde elde etmiş oldukları gelirler üzerinden alınan dolaysız vergi türüne Gelir Vergisi denir.

Gelir Vergisine Tabi Olan Gelirin Temel Özellikleri Nelerdir?

Gelir vergisine tabi olan gelirin temel özellikleri, kendi içerisinde 6 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Gelirin şahsilik özelliği, gelir vergisine tabi olan gelirin temel özellikleri arasında yer alır.

2)Gelirin yıllık olma özelliği, gelir vergisine tabi olan gelirin temel özellikleri arasında yer alır.

3)Gelirin elde edilmiş olma özelliği, gelir vergisine tabi olan gelirin temel özellikleri arasında yer alır.

4)Gelirin gerçek olma özelliği, gelir vergisine tabi olan gelirin temel özellikleri arasında yer alır.

5)Gelirin genel olma özelliği, gelir vergisine tabi olan gelirin temel özellikleri arasında yer alır.

6)Gelir unsurlarının net miktarlar olma özelliği, gelir vergisine tabi olan gelirin temel özellikleri arasında yer alır.

B)Kurumlar Vergisi Nedir?

Tüzel kişiliğe sahip olan firmaların bir takvim yılı içerisinde elde etmiş oldukları gelirler üzerinden alınan dolaysız vergi türüne Kurumlar Vergisi denir.

 

C)Emlak Vergisi Nedir?

Gayrimenkul üzerinden alınan dolaysız vergi türüne Emlak Vergisi denir. Emlak Vergisi, Türkiye de ilk kez 1970 senesinde yürürlüğe giren bir dolaysız vergi türüdür.

D)Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Kişilerin miras, bağış gibi nedenler ile elde etmiş oldukları servet üzerinden alınan dolaysız vergi türüne Veraset ve İntikal Vergisi denir. Veraset ve İntikal Vergisi, Türkiye de ilk kez 1959 senesinde yürürlüğe giren bir dolaysız vergi türüdür.

E)Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV) Nedir?

Kara taşıtları üzerinden, hava taşıtları üzerinden ve deniz taşıtları üzerinden alınan dolaysız vergi türüne Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV) denir. Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV), Türkiye de ilk kez 1963 senesinde yürürlüğe giren bir dolaysız vergi türüdür.

Keynesyen İktisat Modeli Nedir?

Hem özel sektörün ekonomideki rolünü savunan hem de kamu sektörünün ekonomideki rolünü savunan, John Maynard Keynes tarafından 20. Yüzyılda geliştirilen iktisat modeline Keynesyen İktisat Modeli denir. Keynesyen iktisat modelinin diğer adına Toplam Gelir(AI)- Toplam Harcama(AE) Modeli denir. Keynesyen iktisat modeline göre, ekonomi de var olan tüm fiyatlar katıdır. Ekonomi de var olan tüm fiyatlar katı olduğu için Keynesyen iktisat modeline göre, bu fiyatların kısa vade de değişmesi mümkün değildir. Bu fiyatların kısa vade de değişmesi mümkün olmadığı için, bu fiyatlar kısa vade de daima sabit kalır. Keynesyen iktisat modeline göre;

Tüketim harcamaları miktarının artması, toplam harcama miktarını artırır.

Yatırım harcamaları miktarının artması, toplam harcama miktarını artırır.

Kamu harcamaları miktarının artması, toplam harcama miktarını artırır.

Net ithalat miktarının artması, toplam harcama miktarını artırır.

Klasik İktisat Modeli Nedir?

Devlet müdahalelerinin sınırlı olması gerektiğini savunan ve özellikle doğal düzenin işlemesi gerektiğini savunan iktisat modeline Klasik İktisat Modeli denir.

Klasik İktisat Modelinin Temel Varsayımları Nelerdir?

Klasik iktisat modelinin temel varsayımları, kendi içerisinde 9 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Klasik iktisat modeline göre bir ekonomi de tam istihdam söz konusu ise, o ekonomi de piyasa dengededir.

2)Klasik iktisat modeline göre piyasadaki dengeyi, söz konusu piyasa da var olan ücretler belirler.

3)Klasik iktisat modeline göre, ekonomi de var olan ücretler esnek yapıdadır.

4)Klasik iktisat modeline göre, ekonomi de var olan fiyatlar esnek yapıdadır.

5)Klasik iktisat modeline göre, ekonomi de kısa vade de üretim fazlası olabilir.

6)Klasik iktisat modeline göre, ekonomi de uzun vade de üretim fazlası olması mümkün değildir.

7)Klasik iktisat modeline göre, piyasa dengesizliği sadece kısa dönemde gerçekleşebilir.

8)Klasik iktisat modeline göre, devletin ekonomiye çok fazla müdahale etmemesi gerekir.

9)Klasik iktisat modeline göre para, sadece ekonomik faaliyetleri gerçekleştirebilmek için kullanılan bir araçtır.

Diğer makalemizi okuyabilirsiniz

Para Politikası Nedir?

Yararlandığımız kaynaklar

https://tr.wikipedia.org/wiki/Maliye_politikas%C4%B1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir